Aktuellt!

Senaste nytt:

OBS! Anmälningsblanketter och infomaterial finns på byakontoret Furuborgsvägen 6 som i maj säkrast är öppet lördagar 12-16 och från och med 1.6. ti-lö 11-16.

Du kan också ladda ned blanketten för att ingå ett avtal om fastighetsanslutning här. Avtalet följer leveransvillkor som kan laddas ned här.

Byggstart i år!

I år kan Östra Ingå vattenandelslag inleda byggnadsarbetena på sitt nätverk för vattenförsörjningen. Andelslagets planer har presenterats för Ingå kommun, som fattar sitt beslut den här våren. Därefter kan vattenandelslaget inleda projektet.

I slutet av året inleder kommunen arbetena på vatten- och avloppslinjen mellan Degerby och Störsvik i Sjundå. Andelslaget inleder sin del av arbetena på linjen Degerby, Kocksbyvägen och Kärrbyvägen. Fastighetsägarna kontaktas för att ge tillstånd för dragningen av gemensamma linjer.

Andelslaget kan inleda byggandet så snart tillräckligt många fastighetsägare skrivit under ett anslutningsavtal. Formuleringen av anslutningsvillkoren och betalningsalternativen bereds som bäst.

Andelslaget räknar med att under våren få en förteckning över fastighetsägarna för att därmed kunna kontakta dem. Först i tur står fastighetsägarna i Degerby och längs Kocksbyvägen och Kärrbyvägen.

Eftersom Ingå kommun beviljat ett avsevärt stöd för projektet föreligger alla tiders möjlighet att få vattenförsörjningen ordnad nu och för kommande generationer.

För att garantera ett tillräckligt antal anslutningar gäller det alltså att sprida budskapet till grannarna om den här enastående möjligheten att få vatten- och avloppsfrågan ordnad – och samtidigt också en fiberanslutning.

Affärsplanen fick beröm redan i januari

 • Det ser ut som en väldigt väl genomtänkt plan. Men den måste givetvis behandlas noggrant, lånegarantin utgör en stor summa. Projektet innebär  ett klart framsteg för hela området.

Konstaterade kommundirektör Robert Nyman när Östra Ingå vattenandelslags Risto Saarinen presenterat den affärsplan, som ska göra det möjligt för kommunen att gå vidare med sina beslut  att utveckla vattenförsörjningen i Degerby och  övriga delar av östra Ingå. Kommunen har tidigare beslutat att projekt av den här typen kan stödas bland annat med en lånegaranti.

Förslaget presenterades vid ett teamsmöte på fredagen den 14 januari  för kommunens ledande tjänstemän. Förutom Robert Nyman deltog förvaltningsdirektören Eija Taskinen, kommuningenjören Piia Nordström, miljöchefen Julia Scheinin.  Andelslaget har lagt ned mycket bakgrundsarbete och grundliga utredningar på planen. Avsikten är att andelslaget  ska anhålla om att kommunen skulle bevilja en lånegaranti på 2 miljoner euro. Det är ännu öppet vilken summa som kommer att behövas, det beror bland annat på betalningsvillkoren.


Distansmöten är svåra att fånga på bild, men så här tedde sig datorrutan vid  mötet den 14 januari:
Överst fr.v. Östra Ingå vattenandelslags Reijo Saarinen och uppe i mitten förvaltningsdirektör Eija Taskinen, till höger andelslagets ordförande Tapio Kallio.. Nedanför Saarinen t.v. kommundirektör Robert Nyman, i mitten Leif Nystén, nedanför Robert Nyman och nederst kommuningenjör Piia Nordström.

Lånegarantin behövs i första hand för att man ska kunna bevilja dem som ansluter sig en avbetalningstid. En längre betalningstid kan leda till fler anslutningar. Anslutningskostnaderna per fastighet beror i hög grad på antalet anslutningar.

Ju fler som ansluter sig, desto förmånligare blir  priset. Av erfarenhet vet man att så snart grävskoporna kör i gång ökar intresset också bland dem som varit tveksamma. Därför är det svårt att på förhand precisera antalet anslutningar.

Nätverket för vattenförsörjningen är planerat att omfatta ett område med 392 fastigheter på de här områdena: Kocksbyvägen, Kopparnäsvägen, Kärrbyvägen, Stävö, Torbackavägen, Sandarna och Degerövägen.

 • Vi har fått väldigt många förfrågningar från Degerö och hoppas kunna utvidga också ditåt, fastslog vattenandelslagets styrelsemedlem Leif Nystén.

Andelslagets affärsplan och ansökan om lånegaranti avancerar vidare till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och troligen också kommunfullmäktige, fastslog kommundirektören.

En öppen fråga är ännu hur Degerby vattenandelslag kommer att ställa sig till kommunens förslag att ansluta sig till det nya vattenandelslaget. Från kommunens synpunkt skulle det vara ändamålsenligt med bara en aktör på hela området. Kommunen har bett om svar från Degerby vattenandelslag  senast den 31.1.2022.

 • Vårt projekt kommer att förbättra både de fast bosattas och de fritidsbosattas tillgång till vatten av god kvalitet.  En koncentrerad lösning för avloppsvattnet är ett klart framsteg för miljövården, fastslog Östra Ingå vattenandelslags ordförande Tapio Kallio.

Risto Saarinen och Jouni Koivisto har båda jobbat med affärsplanen.

Risto Saarinen:

Allt skäl att ansluta sig som medlem

Risto Saarinen har gjort en långvarig insats i vattenförsörjningsfrågor. Han har jobbat inom både statliga, kommunala  och privata företag när det gäller vattenförsörjning och vattenskydd. Han tillbringar sin fritid i stugan på Stävö och eftersom kajakpaddling är ett fritidsintresse känner han väl till vattnen utanför Vormö och Kopparnäs.

Han är övertygad om att Östra Ingå vattenandelslag  nu har en möjlighet att ordna de vattenförsörjningstjänster för de fast och fritidsbosatta som Ingå kommun inte i samma utsträckning kan förverkliga:

 • Ingå kommuns ekonomiska stöd för projektet är  avsevärt och det lönar sig verkligen att genast från början gå med, åtminstone genom att reservera en anslutning.

Jouni Koivisto:

Utan vatten inget liv!

 • För ungefär en månad tillfrågades jag om jag hade tid och lust att bistå Östra Ingå vattenandelslags nya projekt i tekniska frågor, Jag svarade att jag utan vidare ville vara med och bygga upp något bra för alla. Kraven på miljöskydd  och kvalitet skärps hela tiden och det finns uppgifter övernog. Miljöministeriets förordning  om vatten- och avloppskrav för bosättning trädde i kraft redan den 1 januari 2018 och nu brådskar det.

Ministeriet har också inlett ett effektiveringsprogram för vattenskyddet och avsikten är att göra Finland till den effektivaste miljöskyddaren i världen. Här finns redan tillräcklig motivation för att göra ett gott jobb. Vattenandelslagets projekt siktar på att för ett vidsträckt område bygga ett nätverk för vattenförsörjning och avloppsrening som fyller dagens krav. Samtidigt stiger fastigheternas värde, det underlättar boendet och en del bekymmer försvinner.

 • Har också lagt märke till att kommunen på det hela taget går framåt med god fart genom att finansiera och koncentrera verksamheten till nytta för både människorna och miljön. Glad i Ingå! Iloinen Inkoo! 

Vattenandelslagens samarbetsvilja ger hopp

 • Det här är verkligen positivt, nu kan vi börja hoppas på att Degerby bevarar livskraften och skolan och daghemmen får fler barn, sa Ingå kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström efter vårens möte mellan representanter för kommunen, Degerby vattenandelslag och Ingå Östra vattenandelslag avslutats i god stämning.
 • Det finns ett tjugotal lediga tomter i Degerby och möjligheterna att få dem bebyggda ökar när också avloppsfrågan får en lösning.
 • Ännu återstår mycket att diskutera och förhandla om, det var Degerby vattenandelslags ordförande Kimmo Lassander och Ingå Östra vattenandelslags ordförande Tapio Kallio eniga om.
 • Ingå kommuns kungörelse om terrängundersökningarna för linjen Degerby-Störsvik publicerades genast efter onsdagens möte.
 • Nedan den senaste kartan:

Ingå kommun har också ansökt och beviljats medlemskap i vattenandelslaget. Kommunstyrelsen skickade den 25.1.2021 ut förslaget till utvecklingsplan för vattenförsörjningen för utlåtande – bland annat till Degerby vattenandelslag i kyrkbyn och Östra Ingå vattenandelslag i resten av Degerbyområdet.

Besluten för östra Ingås del är viktiga bland annat då det finns en hel del fastigheter som har bytt ägare och det är aktuellt med hur vatten- och avloppslösningarna skall skötas. I många fall är det fråga om inflyttning till kommunen och reparation av en gammal fastighet.

Nyblivna Degerbybor vill välja  vattenandelslaget  

– Miljöskälen avgörande – och fibern förstås

Suvi och  Mikko Järvi med de ungerska vizslahundarna Pippi och Gubben är nyblivna Degerbybor med gott om plats både inne och ute.

Efter mycket letande blev Suvi och Mikko Järvi Degerbybor för ett par år sedan. Därmed också ägare till en nära hundra år gammal bostadsbyggnad av generösa mått.

 • Vi har så många släktingar och alla vill komma och hälsa på, här har vi äntligen plats, säger Suvi medan reparationsarbetena pågår för fullt.

Att det blev just Degerby och inte Ingå kyrkby där många hus och tomter står osålda var från början klart.

 • Ingå kyrkby ligger för långt borta. Från Degerby kör vi på 40 minuter till Helsingfors.

Väljer man att satsa på en sekelgammal fastighet krävs ändå åtgärder. Praktiskt taget allt ska förnyas, jordvärme ska installeras – men husets stomme är frisk och de två vackra jugendkakelugnarna  behåller sin position i det väl tilltagna vardagsrummet.

Genast när köpet var fastslaget i våras tog Mikko kontakt med Östra Ingå Vattenandelslag.

 • Vi har en brunn som är ganska bra men vattnet innehåller lite för mycket mangan. För avloppet har vi två septiktankar som ska tömmas.  Hur ofta vet vi inte.

Även om alla våtutrymmen i huset förnyas vill han ännu inte fatta beslut om avloppsreningen. En gemensam lösning med vattenandelslaget skulle ge fastigheten tillgång både till vatten och en avloppsrening som skulle föra ut avloppsvattnet direkt till  reningsverket i Esbo.

 • Av miljöskäl skulle vi föredra den lösningen, säger han och konstaterar att reningen blir effektivare i ett större reningsverk, ett eget reningsverk är inte underhållsfritt.
 • Får vi vatten från andelslaget har vi ändå nytta av vår gamla brunn för trädgården ska ju vattnas och det vattnet behöver inte gå genom vattenmätaren.

Dessutom är det ju meningen att en anslutning till vattenandelslaget också ska ge möjligheter till en fiberanslutning och eftersom både Suvi och Miko jobbar mycket på distans står fiber högt uppe på önskelistan.

Nu gäller det bara att så snart som möjligt få besked från vattenandelslaget om byggstart för dragningen av avlopps- och vattenrör.

 • Vad kostar tömningen av våra septiktankar och transporten till ett reningsverk och hur många gånger per år måste vi räkna med den kostnaden, funderar Mikko.

Han hoppas på snabba avgöranden och ställer sitt hopp till att Ingå kommun nu följer sina tidigare beslut för att stöda andelslagets projekt.

 • Vi har faktiskt bara goda erfarenheter av de kontakter vi haft med kommunens tjänstemän på byggnads- och miljösidan, så det ska väl nog gå bra, säger han.

Har du frågor? Kontakta styrelsens ordf. Tapio Kallio tel. 0400 407 791 eller sekreterare Leif Nystén tel. 0400 874 362, per epost info@ingavatten.fi  .

Läs referatet från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här

Vill du veta mera?

På Degerbydagen, 6.8., finns vi på plats på Igormuseets gård för att besvara frågor. Välkommen