Kuva/Foto: Johan Norrvik
Kuva/Foto: Johan Norrvik

Ett steg framåt igen!

Måndagen den 20 april beslöt kommunfullmäktige i Ingå enhälligt att för åren 2021 och år 2022 för Östra Ingå Vattenandelslag reservera ett bidragsanslag på 300 000 euro var, totalt alltså 600 000 euro!

– Så nu gäller det för oss att jobba vidare, säger andelslagets projektkoordinator Jarl Boström.

En ansökan om bidrag för projektet är redan inlämnad till NTM-centralen, men det finns flera andra frågor som måste utredas innan planeringen för byggandet kan komma igång på allvar. Ju fler som nu anmäler sig som deltagare i projektet desto bättre blir förutsättningarna.
Målsättningen är att ge hela Degerby ett fungerande vatten- och avloppsnät som stämmer överens med kommunens strategiplan för hållbar utveckling och koldioxidfria lösningar.

Eller som kommunens miljöchef Elina Röman säger längre fram på de här sidorna: Det är klart att det är bättre för miljön om avloppsvattnet rinner direkt ut i ett rör och till ett stort reningsverk med bättre kapacitet för reningen.

Röret under Pickalaviken finns redan och i det har också Ingå kommun satsat pengar. Nu är det röret från Degerby till Pickala vi ska få byggt!

Kontakta projektkoordinator Jarl Boström tel.  0500 449 334 eller per epost info@ingavatten.fi  om du har frågor.

Aktuellt om andelslaget hittar du genom att klicka här

Läs referat från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här

Varför ett nytt system?

Vår familj äger en fritidsbostad i Degerby. Vårt nybygge blev klart för knappt 4 år sedan, eller år 2015. Avloppshanteringen löstes enligt gällande krav. Dricksvattnet kommer från vår egen brunn, men efter en omfattande reningsprocess eftersom vattenanalysen visade på för höga mineralhalter.

Trots att vi har de här frågorna skötta tar vi gärna emot möjligheten att ansluta oss till det nya vatten-, avlopps- och fiberprojektet och det av följande orsaker:

  • Miljöskyddet i hela området förutsätter en så heltäckande och rätt förverkligad avloppshantering som möjligt.
  • Vår egen avloppshantering fungerar nu, men nuvarande teknik tillämpad per fastighet har en begränsad hållbarhet och måste oundvikligen förnyas inom de närmaste åren.
  • Brunnsvattnets kvalitet riskerar att förändras på det här området och därför krävs upprepade analyser och vid behov nya filtreringssystem.
  • Det vatten- och avloppssystem som andelslaget erbjuder är betydligt mera bekymmerslöst än vårt nuvarande.
  • Ett vatten- och avloppssystem som fungerar säkert höjer fastighetens och tomtens värde.
  • Fiber är en angenäm bonus som garanterar att den moderna tekniken med ökande nätförbindelser verkligen fungerar.
  • Ingå kommuns stöd till projektet är en storslagen indikator på dess betydelse.

Tapio Kallio
Läkare
Ordförande för Östra Ingå vattenandelslags styrelse