Aktuellt!

OBS OBS OBS!

Använd webblanketten för att ingå avtalet om fastighetsanslutning. Eller ladda ned en pappersblankett här och returnera den ifylld till info@ingavatten.fi eller i byarådets postlåda, Furuborgsvägen 6.
Avtalet följer leveransvillkor som kan laddas ned här.

Meddelande till fastighetsägarna i Degerby vattenandelslag:

Platsen för pumpstation
Inom Degerby detaljplaneområde har några boende fått en förfrågan om lämplig plats för en avloppspumpstation. Förfrågan har skickats till de fastigheter vars vattenförsörjning ska genomföras i samband med kommunens vägbyggnadsprojekt. Vattenförsörjningen för övriga fastigheter kommer andelslaget att bygga själv och förfrågan för dessa fastigheter kommer senare.

Fastighetsägarna på Degerby detaljplaneområde har föredömligt aktivt visat intresse för det avloppsnät som ska byggas här. Före sommaren inleds byggnadsarbetena så ännu finns det möjlighet att vara med. Det är hög tid att göra det nu, fyll bara i beställningsblanketten via länken här:

Medlemmarna i Degerby vattenandelslag blir därmed s.k. gamla medlemmar i Östra Ingå vattenandelslag, utan att erlägga medlemsavgift.

Fiberaktuellt för Kärrbyvägen

Senaste nytt 24.2.2023
Karis Telefon har nu gjort byggbeslut och kommer att leverera fiberanslutningar på Kopparnäsvägen-Kärrbyvägen-området. Fiberkabeln kommer att plöjas nära kommunens stamlinje efter att den blivit färdigställd, och den av vattenandelslaget valda entreprenören (Marela) gräver fastighetskabeln till tomtvrån i samband med vattenandelslagets tomtanslutningsgrävningar.

Läs mer och beställ din egen anslutning på Karis Telefons hemsida https://www.karistelefon.fi/sv/degerby

Vattenförsörjningen i Östra Ingå

Lägesöversikt 24.2.2023

 • År 2023 förbättrar Ingå kommuns tekniska verk gatorna på Degerby detaljplaneområde. Furuborgsvägen får asfalt och en helt väg från Degerbyvägen söderut, Kullvägen, byggs. När Furuborgsvägen är klar förnyar Östra Ingå vattenandelslag stamledningarna för vattendistribution och bygger ett avloppsnät.

Kommunen bygger i Degerby vilket ger förutsättningar för nya tomter söderom Degerbyvägen och på det nya Kullområdet. Byn växer!

Ingå kommun

bygger en överföringslinje mellan Degerby och Störsvik vilket möjliggör :

– mottagning av hushållsvatten från Sjundeå

– överföring av avloppsvatten via Sjundeå och Kyrkslätt till reningsverket i Esbo

löser in vattenledningsnätet i Degerby

– inlösningssumman betalas till Östra Ingå vattenandelslag

Stöder anslutningsavgifterna ekonomiskt

– 25 % till fast bosatta

– 7,5 % till fritidsbosatta

– Stödet betalas till Östra Ingå vattenandelslag

Kommunen stöder vattenprojektet med stora summor.

Aktuell information om kommunens byggnadsprojekt finns på adressen:

https://www.inga.fi

Östra Ingå vattenandelslag har inlett verksamheten

Andelslaget har grundats för att förverkliga ett vattenförsörjningsnät och erbjuda vattenförsörjningsservice i östra Ingå. På det planerade området finns ungefär 400 fastigheter för både fast bosatta och fritidsbosatta. Fastigheterna på området behöver hjälp för att förbättra både tillgången på hushållsvatten och dess kvalitet.

Byggandet framskrider etappvis:

 • I område 1 inleds byggandet 2023
 • I område 2 uppskattningsvis 2024
 • I område 3 enligt nuvarande beräkningar 2025

På andelslagets hemsidor finns bl.a.

 • För normal användning faktureras konsumenterna för grundavgift och förbrukningsavgift.
 • Avsikten är att prisnivån ska vara i nivå med den övriga invånare Ingå betalar
 • När investeringen är gjord ska prisnivån ligga kring ca 1€/dag och person
 • Avgifternas storlek bestäms när antalet anslutningar är känt
 • Mätningen sker med distansmätare (se bilden)
 • Grundavgiften för vattenanslutningen uppskattningsvis 100-150€/år (inklusive 24% moms)
 • Grundavgiften för avloppsanslutningen 100-150€ /år (inklusive 24% moms)
 • Konsumtionsavgiften för vatten i Ingå 1,87€/kubikmeter (inkl. moms), avloppsvatten 3,73€/kubikmeter (inkl. moms)

Bilder från bygget på överföringslinjen

Tomtanslutningar i bild

För varje fastighet installeras en avloppsvattenpump som är 2,6 meter hög och 0,6 meter bred. det finns också lägre pumpar för besvärliga terrängförhållanden.

Anvisningar för installationen i fastigheten

Principskiss över avloppet

Om ett 2 meter djupt dike inte går att förverkliga kan rörlinjerna isoleras så ett grundare dike blir möjligt,

Viktig information:

På fastighetens ansvar ligger:

 • Grävningen och avloppet från Pumpen till byggnaden
 • Elarbetena för pumpen
 • Monteringsställning för vattenmätaren, bild nedan
 • Andelslaget utreder möjligheterna till gemensamma anskaffningar

Byggstarten har gått!

Byggnadsarbetena på vatten- och avloppsledningen mellan Störsvik i Sjundeå och Degerby har inletts. Rören har lyfts fram till åkerkanten. Den här delen av byggnadsarbetena tar Ingå  kommun hand om. Samtidigt kan Östra Ingå vattenandelslag börja bygga ledningar till de fastigheter som gjort ett anslutningsavtal. Den här andelen längs Kopparnäsvägen och Kärrbyvägen blir färdig i slutet av nästa sommar.

Myndighetskrav på att ett avloppssystem byggs på Degerby detaljplaneområde

 • Utdrag ur Ingå kommuns Vattenförsörjningsplan 25.1.2021 (inofficiell översättning):
 • Nylands NTM-central anser enligt beslut 4.1.2020 att Degerby detaljplaneområde på basen av vattenförsörjningslagen bör införlivas i ett vattenförsörjningsverks verksamhetsområde såväl då det gäller vattenledningar som avloppsledningsnät. Ett verksamhetsområde måste fastslås om vattenförsörjning inte kan ordnas på annat vis än med hjälp av ett centraliserat vattenförsörjningsnät.
 • Utdrag ur Nylands närings- trafik- och miljöcentrals utlåtande 1.4.2021 om uppdatering om uppdatering av Ingå Vattens vattendistribution, avloppsvatten och ytvatten:
 • För Degerby vattenandelslags område finns en gällande detaljplan vilket förutsätter att ett verksamhetsområde snarast fastställs.
 • Verksamhetsområdet har en anslutningsskyldighet om avloppsvattenhanteringen inte är på lagstadgad nivå. T.ex. tre slambrunnar räcker inte.

Vattenledningsnätet byggs ut områdesvis, ifall det finns tillräckligt många anslutningar för att täcka entreprenörskostnaderna.

Steg för att förverkliga vattenförsörjningen:

 • Anslutning till andelslaget (fastighetsägaren)
 • Ifylld blankett för anslutning (fastighetsägaren)
 • Entreprenörsanbud
 • Jämförelse av anslutningsavgifter och entreprenörskostnader
 • Beslut om entreprenaden
 • Avtal (andelslaget och fastighetsägaren)
 • Byggande
 • Ibruktagande
 • Fastighetsägaren meddelar via beställningsblankett beställningens omfattning
 • På basen av beställningarnas antal och entreprenadanbuden besluyer andelslaget hur omfattande projektet blir
 • Snabb nätkontakt blir möjlig om Karis telefon får tillräckligt många beställningar.
 • Östra Ingå vattenandelslag och Karis telefon samarbetar för att få fiberanslutning till området.
 • För att underlätta marknadsföringen levererar andelslaget till Karis Telefon kontaktuppgifter på de delägare som gett sitt samtycke.
 • Avsikten är att fiberkabeln kan installera i samband med arbetena på vatten- och avloppsledningen.

Tidtabell:

 • Beställningar på anslutningar på Degerby detaljområde bör vara inlämnade 31.12.2022
 • Det blir möjligt ansluta sig senare men antalet anslutningar skulle vara bra att känna till i ett så tidigt skede som möjligt
 • Entreprenörsanbud i samma takt som anmälningarna
 • Avtalen fastighetsägare – vattenandelslaget
 • Entreprenörsavtal
 • Byggandet har inletts längs överföringslinjen och inleds i Degerby detaljplaneområe våren 2023, fastighetsägarna informeras i tid
 • Överföringslinjen och byggandet på Degerby detaljplaneområde klart 31.8.20223
 • Om övriga byggtidtabeller meddelas senare
 • Byggandet förutsätter att antalet anslutningar är tillräckligt

OBS! Anmälningsblanketter och infomaterial finns på byakontoret Furuborgsvägen 6, kolla per telefon 040 5418526 när det är öppet.

Du kan också ladda ned blanketten för att ingå ett avtal om fastighetsanslutning här. Avtalet följer leveransvillkor som kan laddas ned här.

Nyblivna Degerbybor vill välja  vattenandelslaget  

– Miljöskälen avgörande – och fibern förstås

Suvi och  Mikko Järvi med de ungerska vizslahundarna Pippi och Gubben är nyblivna Degerbybor med gott om plats både inne och ute.

Efter mycket letande blev Suvi och Mikko Järvi Degerbybor för ett par år sedan. Därmed också ägare till en nära hundra år gammal bostadsbyggnad av generösa mått.

 • Vi har så många släktingar och alla vill komma och hälsa på, här har vi äntligen plats, säger Suvi medan reparationsarbetena pågår för fullt.

Att det blev just Degerby och inte Ingå kyrkby där många hus och tomter står osålda var från början klart.

 • Ingå kyrkby ligger för långt borta. Från Degerby kör vi på 40 minuter till Helsingfors.

Väljer man att satsa på en sekelgammal fastighet krävs ändå åtgärder. Praktiskt taget allt ska förnyas, jordvärme ska installeras – men husets stomme är frisk och de två vackra jugendkakelugnarna  behåller sin position i det väl tilltagna vardagsrummet.

Genast när köpet var fastslaget i våras tog Mikko kontakt med Östra Ingå Vattenandelslag.

 • Vi har en brunn som är ganska bra men vattnet innehåller lite för mycket mangan. För avloppet har vi två septiktankar som ska tömmas.  Hur ofta vet vi inte.

Även om alla våtutrymmen i huset förnyas vill han ännu inte fatta beslut om avloppsreningen. En gemensam lösning med vattenandelslaget skulle ge fastigheten tillgång både till vatten och en avloppsrening som skulle föra ut avloppsvattnet direkt till  reningsverket i Esbo.

 • Av miljöskäl skulle vi föredra den lösningen, säger han och konstaterar att reningen blir effektivare i ett större reningsverk, ett eget reningsverk är inte underhållsfritt.
 • Får vi vatten från andelslaget har vi ändå nytta av vår gamla brunn för trädgården ska ju vattnas och det vattnet behöver inte gå genom vattenmätaren.

Dessutom är det ju meningen att en anslutning till vattenandelslaget också ska ge möjligheter till en fiberanslutning och eftersom både Suvi och Miko jobbar mycket på distans står fiber högt uppe på önskelistan.

Nu gäller det bara att så snart som möjligt få besked från vattenandelslaget om byggstart för dragningen av avlopps- och vattenrör.

 • Vad kostar tömningen av våra septiktankar och transporten till ett reningsverk och hur många gånger per år måste vi räkna med den kostnaden, funderar Mikko.

Han hoppas på snabba avgöranden och ställer sitt hopp till att Ingå kommun nu följer sina tidigare beslut för att stöda andelslagets projekt.

 • Vi har faktiskt bara goda erfarenheter av de kontakter vi haft med kommunens tjänstemän på byggnads- och miljösidan, så det ska väl nog gå bra, säger han.

Har du frågor? Kontakta styrelsens ordf. Tapio Kallio tel. 0400 407 791 eller sekreterare Leif Nystén tel. 0400 874 362, per epost info@ingavatten.fi  .

Läs referatet från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här