Aktuellt!

Nya krafter i vattenandelslaget

Planeringen för vattenförsörjningen i Östra Ingå har avancerat och viktiga överenskommelser har blivit klara. Bland annat är det nu klart att avloppet från Ingå under Pickalaviken får passera vidare genom Kyrkslätt och till Esbo.

Det Ingå kommun och Östra Ingå vattenandelslag nu väntar på är att en överenskommelse ska kunna nås med Degerby vattenandelslag där alla medlemmar inte är lika entusiastiska för ett samarbete, trots att långtifrån alla avloppsfrågor i kyrkbyområdet är lösta.

Det här kom fram vid Östra Ingå vattenandelslags stämma på Furuborg den 16 september. Stämningen var ändå god och övertygelsen om att allt kommer att lösa sig så att Östra Ingå i allmänhet och kyrkbyn i synnerhet kan utvecklas och ha kapacitet att ta emot fler invånare.

Det underströks också att alla de utmärkningar som gjorts i terrängen och på fastigheterna också på vattenandelslagets område ingalunda är de slutgiltiga Fastighetsägarna har per brev informerats om utmärkningen men informationen har inte nått alla och några grävningar inleds inte innan överenskommelser har gjorts.

Styrelsen återvaldes och fick en ny medlem i Risto Saarinen med gedigen erfarenhet från vattenförsörjningsfrågor. Dessutom gavs styrelsen grönt ljus för att tillsätta en ny projektchef, Jouni Koivisto. som styrelsen formellt utnämnde vid sitt konstituerande möte den 22 september.

Här får de presentera sig själva och sin syn på det arbete som ligger framför vattenandelslaget. På bilden Risto Saarinen t.v. och Jouni Koivisto t.h.

Allt skäl att ansluta sig som medlem

Risto Saarinen har gjort en långvarig insats i vattenförsörjningsfrågor. Han har jobbat inom både statliga, kommunala  och privata företag när det gäller vattenförsörjning och vattenskydd.

Han tillbringar sin fritid i stugan på Stävö och eftersom kajakpaddling är ett fritidsintresse känner han väl till vattnen utanför Vormö och Kopparnäs.

Han är övertygad om att Östra Ingå vattenandelslag  nu har en möjlighet att ordna de vattenförsörjningstjänster för de fast och fritidsbosatta som Ingå kommun inte i samma utsträckning kan förverkliga:

 • Ingå kommuns ekonomiska stöd för projektet är  avsevärt och det lönar sig verkligen att genast från början gå med, åtminstone genom att reservera en anslutning.

Jouni Koivisto:

Utan vatten inget liv!

 • För ungefär en månad tillfrågades jag om jag hade tid och lust att bistå Östra Ingå vattenandelslags nya projekt i tekniska frågor, Jag svarade att jag utan vidare ville vara med och bygga upp något bra för alla. Kraven på miljöskydd  och kvalitet skärps hela tiden och det finns uppgifter övernog. Miljöministeriets förordning  om vatten- och avloppskrav för bosättning trädde i kraft redan den 1 januari 2018 och nu brådskar det.

Ministeriet har också inlett ett effektiveringsprogram för vattenskyddet och avsikten är att göra Finland till den effektivaste miljöskyddaren i världen. Här finns redan tillräcklig motivation för att göra ett gott jobb. Vattenandelslagets projekt siktar på att för ett vidsträckt område bygga ett nätverk för vattenförsörjning och avloppsrening som fyller dagens krav. Samtidigt stiger fastigheternas värde, det underlättar boendet och en del bekymmer försvinner.

 • Har också lagt märke till att kommunen på det hela taget går framåt med god fart genom att finansiera och koncentrera verksamheten till nytta för både människorna och miljön. Glad i Ingå! Iloinen Inkoo! 

Vattenandelslagens samarbetsvilja ger hopp

 • Det här är verkligen positivt, nu kan vi börja hoppas på att Degerby bevarar livskraften och skolan och daghemmen får fler barn, sa Ingå kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström efter vårens möte mellan representanter för kommunen, Degerby vattenandelslag och Ingå Östra vattenandelslag avslutats i god stämning.
 • Det finns ett tjugotal lediga tomter i Degerby och möjligheterna att få dem bebyggda ökar när också avloppsfrågan får en lösning.
 • Ännu återstår mycket att diskutera och förhandla om, det var Degerby vattenandelslags ordförande Kimmo Lassander och Ingå Östra vattenandelslags ordförande Tapio Kallio eniga om.
 • Ingå kommuns kungörelse om terrängundersökningarna för linjen Degerby-Störsvik publicerades genast efter onsdagens möte.
 • Nedan den senaste kartan:

Ingå kommun har också ansökt och beviljats medlemskap i vattenandelslaget. Kommunstyrelsen skickade den 25.1.2021 ut förslaget till utvecklingsplan för vattenförsörjningen för utlåtande – bland annat till Degerby vattenandelslag i kyrkbyn och Östra Ingå vattenandelslag i resten av Degerbyområdet.

Besluten för östra Ingås del är viktiga bland annat då det finns en hel del fastigheter som har bytt ägare och det är aktuellt med hur vatten- och avloppslösningarna skall skötas. I många fall är det fråga om inflyttning till kommunen och reparation av en gammal fastighet.

Nyblivna Degerbybor vill välja  vattenandelslaget  

– Miljöskälen avgörande – och fibern förstås

Suvi och  Mikko Järvi med de ungerska vizslahundarna Pippi och Gubben är nyblivna Degerbybor med gott om plats både inne och ute.

Efter mycket letande blev Suvi och Mikko Järvi Degerbybor i juni år. Därmed också ägare till en nära hundra år gammal bostadsbyggnad av generösa mått.

 • Vi har så många släktingar och alla vill komma och hälsa på, här har vi äntligen plats, säger Suvi medan reparationsarbetena pågår för fullt.

Att det blev just Degerby och inte Ingå kyrkby där många hus och tomter står osålda var från början klart.

 • Ingå kyrkby ligger för långt borta. Från Degerby kör vi på 40 minuter till Helsingfors.

Väljer man att satsa på en sekelgammal fastighet krävs ändå åtgärder. Praktiskt taget allt ska förnyas, jordvärme ska installeras – men husets stomme är frisk och de två vackra jugendkakelugnarna  behåller sin position i det väl tilltagna vardagsrummet.

Genast när köpet var fastslaget i våras tog Mikko kontakt med Östra Ingå Vattenandelslag.

 • Vi har en brunn som är ganska bra men vattnet innehåller lite för mycket mangan. För avloppet har vi två septiktankar som ska tömmas.  Hur ofta vet vi inte.

Även om alla våtutrymmen i huset förnyas vill han ännu inte fatta beslut om avloppsreningen. En gemensam lösning med vattenandelslaget skulle ge fastigheten tillgång både till vatten och en avloppsrening som skulle föra ut avloppsvattnet direkt till  reningsverket i Esbo.

 • Av miljöskäl skulle vi föredra den lösningen, säger han och konstaterar att reningen blir effektivare i ett större reningsverk, ett eget reningsverk är inte underhållsfritt.
 • Får vi vatten från andelslaget har vi ändå nytta av vår gamla brunn för trädgården ska ju vattnas och det vattnet behöver inte gå genom vattenmätaren.

Dessutom är det ju meningen att en anslutning till vattenandelslaget också ska ge möjligheter till en fiberanslutning och eftersom både Suvi och Miko jobbar mycket på distans står fiber högt uppe på önskelistan.

Nu gäller det bara att så snart som möjligt få besked från vattenandelslaget om byggstart för dragningen av avlopps- och vattenrör.

 • Vad kostar tömningen av våra septiktankar och transporten till ett reningsverk och hur många gånger per år måste vi räkna med den kostnaden, funderar Mikko.

Han hoppas på snabba avgöranden och ställer sitt hopp till att Ingå kommun nu följer sina tidigare beslut för att stöda andelslagets projekt.

 • Vi har faktiskt bara goda erfarenheter av de kontakter vi haft med kommunens tjänstemän på byggnads- och miljösidan, så det ska väl nog gå bra, säger han.

Har du frågor? Kontakta styrelsens ordf. Tapio Kallio tel. 0400 407 791 eller sekreterare Leif Nystén tel. 0400 874 362, per epost info@ingavatten.fi  .

Dags för politikerna i Ingå att ta ansvar

Det säger Håkan Fagerström i intervjun som återges under Andelslaget, Aktuellt. Där finns också intervjun med kommunens miljöchef Elina Röman som understryker att det är bättre för miljön att avloppsvattnet rinner direkt ut i ett rör och till ett stort reningsverk med bättre kapacitet för reningen. Klicka här.

Läs referatet från infomötet på Furuborg den 1 februari genom att klicka här

Östra Ingå vattenandelslag i ett nötskal – ladda ned broschyren här