Bokslut

BOKSLUT

Östra Ingå vattenandelslag

FO-nummer: 3002700-1

24.04.2019 – 31.12.2019

Detta bokslut ska bevaras t.o.m. 31.12.2029.

 Bokslut för räkenskapsperioden 24.04.2019 – 31.12.2019

Innehållsförteckning

Balansräkning 3

Resultaträkning                     4

Noter till bokslutet                 5

Datering och underskrift        6

Revisionsanteckning             7

Förteckning över bokföringsböckerna och slag av bokföringsmaterial        8

Bokslutet ska bevaras i minst 10 år från datumet för räkenskapsperiodens utgång. 

Räkenskapsperiodens verifikatmaterial ska bevaras minst 6 år räknat från slutet av det år under vilket räkenskapsperioden har gått ut.

Bokslutet upprättades av:

Oy Degerby Debet & Credit Ab, Söderlund Karolina

Adress: Honkatie 1 B 7, 00270 Helsingfors FO-nummer:   3002700-1 Hemort:          Ingå
  1. Balansräkning
31.12.2019
TILLGÅNGAR
Rörliga aktiva
  Fordringar
   Kortfristiga fordringar
    Kortfristiga kundfordringar 3 200,01
    Övriga fordringar 1 659,88
   Kortfristiga fordringar totalt 4 859,89
  Kassa och bank 8 251,33
Rörliga aktiva totalt 13 111,22
AKTIVA TOTALT 13 111,22
PASSIVA
Eget kapital
  Andelskapital 20 100,00
Räkenskapsårets vinst (förlust) -6 988,78
Eget kapital totalt 13 111,22
PASSIVA TOTALT 13 111,22
  • Resultaträkning
24.04.2019 – 31.12.2019
Omsättning 806,46
  Material och tjänster
   Material, förnödenheter och varor
   Utomstående tjänster -5 896,00
  Material och tjänster totalt -5 896,00
  Övriga kostnader -1 899,24
Rörelsevinst (-förlust) -6 988,78
Räkenskapsårets vinst (förlust) -6 988,78
  • Noter till bokslutet

Vid upprättande av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 4 kapitel följts.

  1. Principerna för upprättande av bokslut

Värdering av finansiella instrument, fordringar och skulder

Fordringar samt andra finansiella tillgångar och skulder har värderats enligt BFL kapitel 5 § 2.

I övrigt har bokslutet upprättats enligt bokslutsförordningen för små- och mikroföretag.

  • Personal

Genomsnittliga antalet anställda

31.12.2019
Anställda 0
  • Ändringar i eget kapital
31.12.2019
Andelskapital 24.04              0,00
Andelskapital ökning              20 100,00
Andelskapital 31.12              20 100,00
Bundet eget kapital totalt              20 100,00
Räkenskapsperiodens vinst (-förlust)         -6 988,78
Fritt eget kapital totalt         13 111,22
EGET KAPITAL TOTALT         13 111,22
  • Datering och underskrift

________________________________________________                    

Plats, datum  

___________________________________________ ___________________________________________
Peter Bergman Tapio Kallio
___________________________________________ ___________________________________________
Leif Nystén Lena Selén
  • Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

________________________________________________                    

Plats, datum

________________________________________________                    

CGR Lisbet Nordblad           

  • Förteckning över bokföringsböckerna och slag av bokföringsmaterial
Dagbok          Digitalt arkiv
Huvudbok Digitalt arkiv
Bokslut Digitalt arkiv
Balansspecifikationer            Digitalt arkiv

Verifikatslag och arkiveringssätt

Försäljningsfakturor Digitalt arkiv
Inköpsfakturor Digitalt arkiv
Rese- och kostnadsfakturor, memorialer Digitalt arkiv
Kontoutdrag, betalningsverifikat Digitalt arkiv
Momsberäkningar Digitalt arkiv
Periodskattedeklarationer Digitalt arkiv