Kuva/Foto: Linda Bäckman

Itä-Inkoon vesiosuuskunnan säännöt

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Östra Ingå vattenandelslag ja kotipaikka on Inkoo.

2 § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa viemärilaitosta ja tarjota vesi- ja

jätevesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesi- ja jätevesihuoltopalveluja

myös muille asiakkaille. Osuuskunta voi tarjota myös muita palveluita.

3 §

Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää

jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen

ratkaistavaksi.

4 §

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkkoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan

viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

5 §

Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä

tehdään kirjallinen sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi

edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai

hinnastoa.

6 §

Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kolmesataa (300,-

) euroa. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän

kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti

liittymismaksun.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta

ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätyn laisista johtoliittymistä ei peritä

liittymismaksua.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle

omistajalle tai haltijalle.

Asuinkiinteistön liittymismaksu palautetaan jäsenen vaatimuksesta, kun osuuskunnan palvelujen

käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

8 §

Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä

jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien

laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se

voidaan ottaa lainana.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin

liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai

samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla.

Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai

useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja

viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on

jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin

osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

9 §

Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

10 §

Vesi- ja viemäriverkon rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen

määräämään liittämiskohtaan saakka.

11 §

Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen

käyttämisestä

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesi- ja

jätevesihuollon

yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa

3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien

osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia

maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja

5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkon rakenteet.

12 §

Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman

kokousta. Päätöksenteko edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja yksimielisyyttä.

Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava.

Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Kirjalliseen päätökseen

sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan

tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

13 §

Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen

kesäkuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on

muutoin lain mukaan pidettävä. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen osuuskunnan kokous koolle,

jos vähintään 10 % osuuskunnan jäsenistä pyytää kokousta kutsuttavaksi koolle.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa Inkoossa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,

jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi

se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee

voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo

on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset

ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat

jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun

pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

14 §

Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten

laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin

laillinen

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen

mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä

tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

9) valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle

toiminnantarkastajan sijainen

10) määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava

jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Mikäli kolmasosa

osuuskunnan jäsenistä pyytää kirjallisesti osuuskunnan kokousta kutsuttavaksi koolle, on hallitus

velvollinen sen viipymättä kutsumaan koolle.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on

toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen

määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen tai sähköpostiviestinä

jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua

asiaa

taikka uusien osuuksien tai osakkeiden antamista tai omien osuuksien tai osakkeiden hankkimista

tai lunastamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö sekä se,

annetaanko, hankitaanko tai lunastetaanko osuuksia tai osakkeita suunnatusti.

16 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu enintään seitsemän jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi

vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on

jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi

varajäseniksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuoliso, avopuoliso tai

perheenjäsen ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita

hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen

osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä.

Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan

varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle

varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on

kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen

puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on

kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on,

vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä

puhevaltaa, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun

jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia

4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos

hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen

jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja

on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

18 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa

osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen,

jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

19 §

Osuuskunnan edustaminen

Osuuskunnan edustajana toimii hallitus. Hallitus voi antaa osuuskunnan edustamisen myös

osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille.

20 §

Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä ja se on

jätettävä mahdolliselle tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan

varsinaista kokousta.

21 § Tilintarkastajat

Osuuskunnalle voidaan tarvittaessa valita tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

22§ Toiminnantarkastajat

Jos osuuskunnalla ei ole tilintarkastajia, osuuskunnalle valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle

toiminnantarkastajan sijainen.

23 §

Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen

edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta. Siirronsaajalla

on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa

lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös

muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka

siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

24 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus

jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja

edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan

jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin

osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä.

Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset

oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

25 §

Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä

muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja

tarkoitusperien vastaisesti

4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai

yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan.

26 §

Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai

korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille.

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta

päättää osuuskunnan kokous.

27 §

Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan

kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa

annetuista äänistä.

28 §

Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö

käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai

yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

29 § Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun

edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan

kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

30 §

Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä

säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa

annetuista äänistä.