Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2019

Allmän översikt

Itä-Inkoon vesiosuuskunta – Östra Ingå vattenandelslag har grundats i syfte att förse Degerby med omnejd med hushållsvatten och avloppstjänster. Andelslagets stiftelseurkund har undertecknats 24.4.2019 och andelslaget har införts i handelsregistret 3.7.2019. Under räkenskapsåret 2019 har arbetet koncentrerats på etableringen av andelslagets verksamhetsidé bland invånarna i nejden.

Bokslutet

Räkenskapsperioden som denna verksamhetsberättelse avser omfattar tiden 24.04.2019 – 31.12.2019.

Resultaträkningen visar en förlust på -6 988,78 euro. Saldot på andelslagets bankkonto vid Västra Nylands andelsbank visade ett saldo på 8 251,33 euro.

Styrelsen föreslår att förlusten överförs till balanserade vinstmedel-kontot.

Andelslagets medlemskap grundar sig på andelar som är likvärdiga. Andelskapitalet är inte uppdelat i olika slag av andelar eller aktier. Andelslaget har under räkenskapsåret inte beviljat eller upptagit kapitallån liksom inte beviljat lån till närståendekretsen. Andelslaget har inte fattat beslut om särskilda strukturella eller finansiella arrangemang, inga egna andelar eller aktier är i andelslagets besittning. Ingen utdelning till medlemmarna har skett ur andelslaget fria egna kapital.

Medlemmar och anslutningar

Per 31.12.2019 hade vattenandelslaget 71 medlemmar. Inga anslutningsavtal har ingåtts under 2019 eftersom inga beslut om byggandet av ledningsnätet hade fattats. Intäkterna för andelarna uppgick till
20.100,00 euro.

Administration

Under räkenskapsåret har inga andelsstämmor hållits. Den vid stiftandet valda styrelsen har handhaft andelslagets löpande ärenden. Styrelsen har bestått av följande personer: Kallio Jaakko Tapio, ordförande, Antikainen Seppo Petteri, medlem, Bergman Peter Valdemar, medlem, Nysten Leif, vice ordförande och sekreterare, Selén Helena Marianne, medlem. Styrelsen har sammanträtt sex (6) gånger. Inga arvoden har betalats till styrelsen.

Under räkenskapsåret har bokföringen skötts av Degerby Debet & Credit Ab/ Karolina Söderlund. Revisionssamfundet Oy Accnor Ab/ Lisbet Nordblad (CGR) har verkat som andelslagets verksamhetsgranskare och revisor.

Framtidsutsikter

Vattenandelslaget har inlett sin verksamhet sommaren 2019 och etableringen kommer att äga rum under flera års tid. För att främja etableringen har vattenandelslaget anställt en projektkoordinator vars främsta uppgift  är att förankra målsättningarna hos de fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet. Även dialogen med områdets kommuner (Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Raseborg) sker under ledning av koordinatorn i samarbete med styrelsen.

De kritiska spörsmål som behöver åtgärdas är Ingå kommuns roll och engagemang i byggandet av avloppsnätet, kommunens ekonomiska bidrag och möjlighet att träda in som borgensman för för ett lån som andelslaget  behöver teckna för att få likviditet då byggandet inleds.

Kostnaderna täcks emellertid slutligen av de anslutningsavgifter som fastighetsägarna betalar, vilket dämpar de ekonomiska riskerna.

Degerby 10.8.2020

Itä-Inkoon vesiosuuskunta – Östra Ingå vattenandelslag

Styrelsen