Toimintakertomus tilikaudelle 2022

Yleiskatsaus

Itä-Inkoon vesiosuuskunta - Östra Inkoon vesiosuuskunta perustettiin vuonna 2019 vastaamaan Inkoon
kunnan itäosien vesipalvelutarpeisiin. Vesipalveluilla tarkoitetaan jäte- ja talousvettä.
Osuuskunta on saavuttanut toimintavuoden 2022 aikana tavoitteet, jotka muodostavat perustan toimivalle
vesi- ja viemäriverkostolle Degerbyn alueella tai Inkoon kunnan itäosissa. Yhteistyössä Inkoon kunnan
kanssa osuuskunta on pystynyt tuottamaan tarvittavat päätökset ja sopimukset vesi- ja viemäripalvelujen
jalostamiseksi suunnitelmien mukaisesti.

Tilinpäätös

Tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 tulos on -15 315,79 euroa alijäämäinen. Osuuskunnan Uudenmaan
osuuspankissa olevan pankkitilin saldo oli tilikauden lopussa 28 166,81 euroa.
Hallitus ehdottaa, että alijäämä siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.
Osuuskunnan jäsenyys perustuu osuuksiin. Osakepääomaa ei ole jaettu erityyppisiin osuuksiin tai
osakkeisiin. Osuuskunta ei ole tilikauden aikana myöntänyt tai ottanut pääomalainoja, eikä se ole myöntänyt
lainoja lähipiiriin kuuluville. Osuuskunta ei ole tehnyt päätöksiä erityisistä rakenne- tai rahoitusjärjestelyistä,
osuuskunnan hallussa ei ole omia osakkeita tai osuuksia. Osuuskunnan vapaasta pääomasta ei ole jaettu
osinkoa jäsenille.

Jäsenet ja liittymät

Vesiosuuskunnalla oli 31.12.2022 118 jäsentä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna
jäsenmäärä on kasvanut 10 kiinteistön edustajalla. Osuusmaksut vuonna 2022 ovat olleet 3 000,00
euroa.

Hallinto

Tilikauden aikana pidettiin osuuskunnan vuosikokous 14.5.2022
Vuosikokouksessa nykyinen hallitus valittiin uudelleen.

Hallitus on vuonna 2022 koostunut seuraavista henkilöistä: Kallio Jaakko Tapio, puheenjohtaja,
Saarinen Risto Alpo Uolevi, varapuheenjohtaja, Antikainen Seppo Petteri, jäsen, Bergman Peter
Valdemar, Nysten Leif, sihteeri, Selén Helena Marianne, jäsen.

Hallitus on kokoontunut kuusitoista (16) kertaa. Hallituksen jäsenelle ei ole maksettu palkkioita.
Sääntöjen mukaan ⅓ hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olivat
Antikainen, Bergman, Nystén ja Selén. Vuosikokouksessa Bergman ja Selén valittiin uudelleen
vuodeksi 2022 (toukokuussa 2023 pidettävään vuosikokoukseen asti) ja Antikainen ja Nystén
kaudelle 2022-2024. Jäsenen toimikausi kestää toimikauden kalenterivuotta seuraavaan
toukokuuhun (vuosikokoukseen) asti.

Hallituksen ohella operatiivisesta vastuusta on huolehtinut Jorma Skyttä joka on laskuttanut
osuuskuntaa palveluistaan. Skytän tehtäviin on kuulunut hallituksen avustaminen hallinnossa ja
yhteyksien ylläpito referenssiryhmiin sekä osallistuminen tapaamisiin kunnan viranomaisten ja
muiden asianosaisten kanssa.

Tilikauden aikana kirjanpitoa on hoitanut Tilivahti Oy/Sirkka Liisa Hostikka. Osuuskunnan
tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Oy Hill Audit Ab/ Fredrik Bäck (KHT).

Tulevaisuudennäkymiä

Inkoon kunta on vuoden 2022 aikana aloittanut Degerbyn ja Störsvikin välisen runkojohdon
rakentamisen. Tähän liittyen osuuskunta on tehnyt sopimuksen 17 Kärrbyntien kiinteistönomistajan
kanssa kiinteistöjen liittämisestä viemäriverkkoon.

Inkoon kunta on päättänyt parantaa Degerbyn alueen infrastruktuuria ja tehnyt päätöksen laajentaa
katuverkkoa keskustan alueella vuonna 2023, samalla on tarkoitus jalostaa uutta aluetta
pientalorakentamiseen joka liitetään viemäriverkkoon jonka osuuskunta rakentaa keskustan alueelle.
Tämän yhteydessä entisen Degerbyn vesiosuuskunnan vesihuoltotoiminta siirtyy Itä-Inkoon
vesiosuuskunnan vastuulle.

Hankkeen rahoitusta selvitetään jatkuvasti. Raaseporin Osuuspankin kanssa on neuvoteltu lainasta jolla
katetaan rakennusajan kustannuksista. Inkoon kunta on tehnyt päätöksen kyseisen lainan takauksesta 80
%:iin asti lainan määrästä.

Degerby 4.4.2023

Itä-Inkoon vesiosuuskunta - Östra Ingå vattenandelslag

Hallitus