Aktuellt 

Faktureringen inom Degerby vattenandelslags verksamhetsområde

Degerby vattenandelslag (DVA) har överlåtit sin verksamhet till Ingå kommun per 1.1.2024. Kommunen har i sin tur överfört verksamheten till Östra Ingå vattenandelslag (ÖIVA) som byggt ut vatten- och avloppsnätet i Degerbyområdet. Installationerna av vattenmätarna pågår ännu under sommaren 2024. För tillfället är centrumområdets ledningsnät färdigbyggt men uppkopplingen av avloppet liksom hushållsvattnet från Sjundeå kommuns vattenverk har inte kunnat göras eftersom samtliga vattenmätare inte är installerade.

ÖIVA fakturerar därför för användningen av hushållsvattnet enligt den tariff som har tillämpats av Degerby vattenandelslag till dess att samtliga installationer är genomförda och en förbrukningsbaserad fakturering kan inledas. Vid andelslagets årsmöte den 18 maj 2024 delgavs de närvarande denna information vilket nu meddelas DVA:s övriga andelsägare.

Den konsumtionsbaserade faktureringen av avlopps- och hushållsvatten inleds då samtliga vattenmätare är installerade. Information om tarifferna finns på ÖIVA:s webbplats https://www.ingavatten.fi/sv/bruksavgifter/.

Styrelsen

Årsmöte den 18 maj 2024 kl. 11.00 på Furuborg och allmän diskussion den 26 april 2024

Östra Ingå vattenandelslags ordinarie årsmöte hålls lördagen den 18 maj. kl. 11 i Furuborg. Efter mötet diskuteras utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet väster om Degerby samt på områdena kring Malm- och Sandarna under 2025.

Den egentliga möteskallelsen med materialet skickas till andelslagets medlemmar per e-post senast en vecka före mötet.

En allmän diskussion om byggandet av vatten- och avlopps- och fibernätet på område 2 år 2024 hålls i Furuborg fredagen den 26 april. kl. 17. Alla intresserade är välkomna.

BYGGANDET FORTSÄTTER ÅR 2024

Byggandet av vatten- och avloppsnätet fortsätter under 2024. Vi har fått in ett tillräckligt stort antal beställningar för område 2 och de som har lagt in beställningen kommer att kontaktas efter nyår. Utsikterna är att byggandet startar i mars-april. Ett mer detaljerat schema och omfattningen av nätet kommer att meddelas senare.

VATTEN- OCH AVLOPP TAS I BRUK 27.11.2023

Detta meddelande gäller fastigheter som är belägna längs stamledningen mellan Degerby och Störsvik.
Vattenledningen och avloppet mellan Ingå och Sjundeå tas i bruk. Pumpstationsinstallationerna på fastigheterna kan inledas. Andelslaget kommer att börja spola stamledningen för vatten och meddelar skilt, när hushållsvattnet är klart att användas. Pumpstationer kan tas i bruk fr.o.m. måndag 27.11. Vattenandelslaget kommer att installera vattenmätarna. De installeras vanligen på samma plats där tryckkärlet är. Installationen kan ske, när huset är anslutet till vattenledningen och tryckkärlet inte mera behövs. I andra fall kan vattenmätarna installeras genast. En lång kedja av samarbete har bidragit till att projektet har försenats. Hela linjen Ingå – Sjundeå – Kyrkslätt – HSY Helsingforsregionens miljötjänster har varit med om att komma överens i frågan. Nu när alla avtal är klara, kan vi börja själva verksamheten.

Tid att beställa anslutning i område 2

Vänligen gör anslutningsbeställning i område 2 senast 15.11. Även om du kan göra en beställning senare,      är det nu ett bra tillfälle att reagera, för baserat på antalet beställningar och abonnenternas plats bestäms, hur omfattande projektet kommer att bli.

8.11.2023
Kom ihåg att skydda vattenmätaren från nedfrysning

Om mätaren är frusen, stäng av vattentillförseln från ventilen och kontakta vattenandelslaget. Om du misstänker att röret är fruset, överlåt upptinandet till ett proffs. Inne i fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att se till att mätaren tinas upp och ledningar utanför byggnaden sköts av vattenandelslaget.

Vid sträng köld kan du låta vattenkranen droppa, så att vattenflödet förhindrar att vattnet fryser till en plugg. Ett isolerat rör utrustat med elektriskt motstånd kan installeras på en plats som är benägen att frysa, vilket förhindrar att vattnet fryser.

Cirkulär 3.9.2023

Innehåller bl.a. information om pågående installationsarbeten.
OBS! Infomöte på Furuborg 16.9.2023 kl. 14.00!

Här kan du ladda ned dokumentet

Cirkulär 23.7.2023

Här kan du ladda ned dokumentet

OM TIDTABELLEN (21.6.2023)

  • Degerbydagen 5.8. kl. 10-13 informerar andelslaget på plats på Igor-museets gård
  • Informationstillfälle 16.9. kl. 14 på Furuborg
  • Under hösten 2023 skall anslutningsbeställning (område 2) lämnas in. Byggområdets omfattning bedöms på basis av beställningarnas antal och plats.
  • Byggarbetena på vattenledningar och avlopp på område 2 förverkligas under 2024

ANDELSMÖTETS SKÖRD (24.5.2023)

Östra Ingå vattenandelslags ordinarie årsmöte hölls måndagen den 23 maj i Furuborg. Ett fyrtiotal medlemmar jämte en grupp övriga av vattenförsörjning intresserade personer hade sökt sig på plats. Andelsmötets främsta uppgift var att fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022 .

I tur att avgå från styrelsen stod Peter Bergman och Lena Selén. Andelsmötet beslutade att ge dem förnyat förtroende för mandatperioden 2023-2025. Dessutom utsåg andelsmötet Sebastian Hallen till ny styrelsemedlem för motsvarande mandatperiod. Till följd av valet ökar styrelsens medlemsantal till sju ledamöter. Inga suppleanter ¨har utsetts.

Efter de ordinarie mötesärendena presenterade styrelsens vice ordförande Risto Saarinen vattenandelslagets förnyade webbsidor samt deras innehåll. De närvarande hade också möjlighet att ställa frågor och diskutera den pågående entreprenaden liksom framtidsutsikterna.

ARBETET FORTSKRIDER (16 maj 2023)

Vattenandelslagets byggprojekt i området Kopparnäsvägen och Kärrbyvägen pågår och fastighetsanslutingarna kommer att göras inom en snar framtid. Nätet kommer också att utvidgas vid den del av Kocksbyvägen som är närmast Kopparnäsvägen, men inte längre, så länge intresset för anslutningarna inte är större. Också förutsättningarna för att fortsätta byggandet i riktning mot Stävö utreds med tanke på byggstart år 2024. Byggnation i riktning mot Malm kommer troligen att inledas sommaren 2025. Intresset för att ansluta sig kartläggs kontinuerligt och andelslaget meddelar om byggplanerna i god tid.

BYGGARBETEN I DEGERBY KYRKBY UNDER ÅR 2023 (5 april 2023)

Andelslaget har fått tillräckligt med anslutningsbeställningar centrumområdet och styrelsen för andelslaget har beslutat att bygga ett vatten- och avloppsnät i Degerby kyrkby. Förhandlingarna med Ingå kommun och entreprenörerna har fortskridit. Exakt startdatum för bygget är ännu oklart, men avsikten är att ha VA-nätet klart under detta år.

Vi kommer att kontakta alla som lämnat in en beställning i Degerby för att ingå anslutningsavtal. Innan vi går in på tomterna kommer vi att avtala med fastighetsägarna om placeringen av pumpstationen och ledningarna. Andelslaget ansvarar för den inkommande ledningsdelen av arbetet och resten (från pumpstationen till byggnaden) är fastighetsägarens ansvar. De arbeten som är fastighetsägarens ansvar kan beställas från valfritt företag, men andelslaget förutsätter att markbyggnadsföretaget som bygger nätet också gör grävarbetena på tomten enligt separat avtal. Dessutom erbjuder LVIS-Kauppila Oy andelsägarna rabatt på VVS- och elarbeten jämfört med ordinarie pris.

Medlemmarna i Degerby vattenandelslag övergår som så kallade gamla medlemmar till Östra Ingå vattenandelslag utan anslutningsavgift. Anmälningsformuläret måste dock fyllas i.

AKTUELLT OM FIBERANSLUTNINGAR (24.2.2023)

Karis Telefon Ab har nu fattat ett byggbeslut och kommer att leverera fiberanslutningar i området Kopparnäsvägen-Kärrbyvägen. En fåra för fiberkabeln ska grävas nära den stamledning som kommunen installerar och vattenandelslagets entreprenör (Marela) kommer att gräva kabeln till tomtgränsen i samband med vatten- och avloppsanslutningen.

INGÅ KOMMUN BYGGER I DEGERBY (24.2.2023)

År 2023 kommer kommunen att förbättra gatorna i Degerby detaljplaneområde. Furuborgsvägen asfalteras och ett nytt bostadsområde byggs söder om Degerbyvägen. Samtidigt ska Östra Ingå vattenandelslag bygga ett vatten- och avloppsnät inom det verksamhetsområde som Ingå fattar beslut om separat.

.

Ingå kommun bygger en stamledning mellan Degerby och Störsvik. Via ledningen kommer husthållsvattnet att ledas från Sjundeå och avloppsvattnet leds till Esbo via Sjundeå och Kyrkslätt. Aktuell information om Ingå kommuns arbeten finns på adressen https://www.inga.fi/kategori/nyheter/