Aktuellt 

Cirkulär 3.9.2023

Innehåller bl.a. information om pågående installationsarbeten.
OBS! Infomöte på Furuborg 16.9.2023 kl. 14.00!

Här kan du ladda ned dokumentet

Cirkulär 23.7.2023

Här kan du ladda ned dokumentet

OM TIDTABELLEN (21.6.2023)

  • Degerbydagen 5.8. kl. 10-13 informerar andelslaget på plats på Igor-museets gård
  • Informationstillfälle 16.9. kl. 14 på Furuborg
  • Under hösten 2023 skall anslutningsbeställning (område 2) lämnas in. Byggområdets omfattning bedöms på basis av beställningarnas antal och plats.
  • Byggarbetena på vattenledningar och avlopp på område 2 förverkligas under 2024

ANDELSMÖTETS SKÖRD (24.5.2023)

Östra Ingå vattenandelslags ordinarie årsmöte hölls måndagen den 23 maj i Furuborg. Ett fyrtiotal medlemmar jämte en grupp övriga av vattenförsörjning intresserade personer hade sökt sig på plats. Andelsmötets främsta uppgift var att fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022 .

I tur att avgå från styrelsen stod Peter Bergman och Lena Selén. Andelsmötet beslutade att ge dem förnyat förtroende för mandatperioden 2023-2025. Dessutom utsåg andelsmötet Sebastian Hallen till ny styrelsemedlem för motsvarande mandatperiod. Till följd av valet ökar styrelsens medlemsantal till sju ledamöter. Inga suppleanter ¨har utsetts.

Efter de ordinarie mötesärendena presenterade styrelsens vice ordförande Risto Saarinen vattenandelslagets förnyade webbsidor samt deras innehåll. De närvarande hade också möjlighet att ställa frågor och diskutera den pågående entreprenaden liksom framtidsutsikterna.

ARBETET FORTSKRIDER (16 maj 2023)

Vattenandelslagets byggprojekt i området Kopparnäsvägen och Kärrbyvägen pågår och fastighetsanslutingarna kommer att göras inom en snar framtid. Nätet kommer också att utvidgas vid den del av Kocksbyvägen som är närmast Kopparnäsvägen, men inte längre, så länge intresset för anslutningarna inte är större. Också förutsättningarna för att fortsätta byggandet i riktning mot Stävö utreds med tanke på byggstart år 2024. Byggnation i riktning mot Malm kommer troligen att inledas sommaren 2025. Intresset för att ansluta sig kartläggs kontinuerligt och andelslaget meddelar om byggplanerna i god tid.

BYGGARBETEN I DEGERBY KYRKBY UNDER ÅR 2023 (5 april 2023)

Andelslaget har fått tillräckligt med anslutningsbeställningar centrumområdet och styrelsen för andelslaget har beslutat att bygga ett vatten- och avloppsnät i Degerby kyrkby. Förhandlingarna med Ingå kommun och entreprenörerna har fortskridit. Exakt startdatum för bygget är ännu oklart, men avsikten är att ha VA-nätet klart under detta år.

Vi kommer att kontakta alla som lämnat in en beställning i Degerby för att ingå anslutningsavtal. Innan vi går in på tomterna kommer vi att avtala med fastighetsägarna om placeringen av pumpstationen och ledningarna. Andelslaget ansvarar för den inkommande ledningsdelen av arbetet och resten (från pumpstationen till byggnaden) är fastighetsägarens ansvar. De arbeten som är fastighetsägarens ansvar kan beställas från valfritt företag, men andelslaget förutsätter att markbyggnadsföretaget som bygger nätet också gör grävarbetena på tomten enligt separat avtal. Dessutom erbjuder LVIS-Kauppila Oy andelsägarna rabatt på VVS- och elarbeten jämfört med ordinarie pris.

Medlemmarna i Degerby vattenandelslag övergår som så kallade gamla medlemmar till Östra Ingå vattenandelslag utan anslutningsavgift. Anmälningsformuläret måste dock fyllas i.

AKTUELLT OM FIBERANSLUTNINGAR (24.2.2023)

Karis Telefon Ab har nu fattat ett byggbeslut och kommer att leverera fiberanslutningar i området Kopparnäsvägen-Kärrbyvägen. En fåra för fiberkabeln ska grävas nära den stamledning som kommunen installerar och vattenandelslagets entreprenör (Marela) kommer att gräva kabeln till tomtgränsen i samband med vatten- och avloppsanslutningen.

INGÅ KOMMUN BYGGER I DEGERBY (24.2.2023)

År 2023 kommer kommunen att förbättra gatorna i Degerby detaljplaneområde. Furuborgsvägen asfalteras och ett nytt bostadsområde byggs söder om Degerbyvägen. Samtidigt ska Östra Ingå vattenandelslag bygga ett vatten- och avloppsnät inom det verksamhetsområde som Ingå fattar beslut om separat.

.

Ingå kommun bygger en stamledning mellan Degerby och Störsvik. Via ledningen kommer husthållsvattnet att ledas från Sjundeå och avloppsvattnet leds till Esbo via Sjundeå och Kyrkslätt. Aktuell information om Ingå kommuns arbeten finns på adressen https://www.inga.fi/kategori/nyheter/