Register- och dataskyddsbeskrivning

1 Allmänt

Östra Ingå vattenandelslag för en medlemsförteckning över sina medlemmar för att hålla vattenledningsnätets abonnentinformation uppdaterad för leverans av vattenfakturor och information. Informationen har erhållits från medlemmar i samband med deras medlemsansökningar. Detta personuppgiftsregisterutlåtande är ett registerutdrag i enlighet med dataskyddslagen 1050/2018.

2. Registrator

Registrator är Östra Ingå vattenandelslag. Företrädare för andelslaget är styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare. Kontaktuppgifter finns på andelslagets hemsida.

3. Syfte med personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att behålla kontaktuppgifterna till andelslagets medlemmar och vatten- och avloppsnätets abonnentuppgifter. Uppgifterna används för vattenfakturering och information om frågor som berör vattenförsörjning samt kallelse till andelslagets möten.

4. Beskrivning av registrerade uppgifter

Registret innehåller uppgifter om medlems födelsedatum, adresser, telefonnummer, mailadresser och fastigheter som är anslutna till andelslagets vattenledningsnät med ägaruppgifter. Därutöver innehåller registret uppgifter om fakturerings- och vattenförbrukningsuppgifter.

5. Information till vilken information som regelbundet lämnas ut

Information kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Data kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Informationen används för att bilda en e-postlista för fakturerings- och informationsändamål, som levereras till personer eller företag som sköter dessa uppgifter.

6. Beskrivning av principerna för registerskydd

Registrets uppgifter lagras i den molntjänst som används av andelslaget, vars åtkomsträtter kontrolleras av andelslagets sekreterare. Ett personligt lösenord krävs för att logga in på tjänsten. Ett avtal kommer att upprättas med det företag eller den person som bedriver fakturering eller annan verksamhet, enligt vilken samma principer som i detta registerutdrag ska följas. Manuellt material förvaras i övervakade och/eller låsta rum så att utomstående inte kan komma åt det. Andelslagets styrelse ser årligen över principerna kring användningen av registret och bedömer behovet av att ändra dem.