Verksamhetsberättelse för redovisningsåret 2022 

Allmän översikt

Itä-Inkoon vesiosuuskunta - Östra Ingå vattenandelslag grundades år 2019 för att tillgodose behovet av vattentjänster i de östra delarna av Ingå kommun. Med vattentjänster avses avlopps- och hushållsvatten.

Under verksamhetsåret 2022 har andelslaget uppnått de målsättningar som utgör grunden för ett fungerande vatten- och avloppsnätverk i Degerbyregionen eller Ingå kommuns östra delar. I samråd med Ingå kommun har andelslaget kunnat utverka nödvändiga beslut samt avtal för att förädla vatten- och avloppstjänsterna enligt planerna.

Bokslutet

Räkenskapsperioden som denna verksamhetsberättelse avser är för tiden 1.1.2022 - 31.12.2022. Resultatet visar ett underskott om -15 315,79 euro. Saldot på andelslagets bankkonto i Nylands Andelsbank var vid räkenskapsperioden slut 28 166,81 euro.

Styrelsen föreslår att underskottet förs över till tidigare räkenskapsperioders vinst- och förlustkonto.

Andelslagets medlemskap grundar sig på andelar som är likvärdiga. Andelskapitalet är inte uppdelat i olika slag av andelar eller aktier. Andelslaget har under räkenskapsåret inte beviljat eller upptagit kapitallån liksom inte beviljat lån till närståendekretsen. Andelslaget har inte fattat beslut om särskilda strukturella eller finansiella arrangemang, inga egna andelar eller aktier är i andelslagets besittning. Ingen utdelning till medlemmarna har skett ur andelslaget fritt eget kapital.

Medlemmar och anslutningar

Per 31.12.2022 hade vattenandelslaget 135 medlemmar. Jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare har medlemsantalet ökat med företrädare för 14 fastigheter. Andelsintäkterna under år 2022 har uppgått till 4 200,00 euro.

Administration

Under räkenskapsåret har en andelsstämma hållits den 14 maj.

Vid årsmötet återvaldes den sittande styrelsen.

Styrelsen under år 2022 har bestått av följande personer: Kallio Jaakko Tapio, ordförande, Saarinen Risto Alpo Uolevi, vice ordförande, Antikainen Seppo Petteri, medlem, Bergman Peter Valdemar, medlem, Nysten Leif, sekreterare, Selén Helena Marianne, medlem. Styrelsen har sammanträtt sexton (16) gånger. Inga arvoden har betalats till styrelsen.

Enligt stadgan står ⅓ av medlemmarna i styrelsen årligen i tur att avgå. Medlemmar som per årsmötet stod i tur att avgå var Antikainen, Bergman, Nystén och Selén. Vid årsmötet återvaldes Bergman och Selén för år 2022 (fram till årsmötet i maj 2023) samt Antikainen och Nystén för perioden 2022-2024. Ledamots mandat gäller till maj (årsmötet) efter det kalenderår som mandatperioden anger.

Vid sidan av styrelsen har det operativa ansvaret skötts av Jorma Skyttä som har fakturerat sina tjänster. Till Skyttäs uppgifter har hört att bistå styrelsen i administrationen och upprätthålla kontakterna med referensgrupperna samt delta i sammanträden med de kommunala myndigheterna samt övriga delaktiga.

Under räkenskapsåret har bokföringen skötts av Tilivahti Oy/ Sirkka Liisa Hostikka. Revisionssamfundet Oy Hill Audit Ab/ Fredrik Bäck (CGR) har verkat som andelslagets revisor.


Framtidsutsikter

Under år 2022 har Ingå kommun inlett byggandet av stamledningen mellan Degerby och Störsvik. I samband med det har andelslaget ingått avtal med 17 fastighetsägare vid Kärrbyvägen gällande fastighetsanslutningar till avloppsnätet.

Ingå kommun har beslutat att förbättra Degerbyområdets infrastruktur och fattat beslut om att bygga ut gatunätet i centrumområdet år 2023, samtidigt ska ett nytt område med bostadstomter förädlas vilka ansluts till det avloppsnät som andelslaget bygger inom centrumområdet. I samband med detta överförs ansvaret för Degerby vattenandelslags vattentjämnster till Östra Ingå vattenandelslag.

Finansieringen av projektet är under ständig utredning. En preliminär överenskommelse har nåtts med Andelsbanken Raseborg gällande ett lån som lyfts för utgifter som behöver täckas under byggtiden. Ingå kommun har fattat beslut om borgen upp till 80 % av lånebeloppet.

Degerby 4.4.2023

Itä-Inkoon vesiosuuskunta - Östra Ingå vattenandelslag

Styrelsen