Stadga för Östra Ingå vattenandelslag (översättning)

1 § Firmanamn och hemort 

Andelslagets firmanamn är Östra Ingå vattenandelslag vars hemort är Ingå. 

2 § Verksamhetsområde 

Andelslagets verksamhet är att bygga, upprätthålla och sköta avloppsverket och erbjuda vatten- och avloppsvattentjänster i huvudsak till sina medlemmar. Andelslaget kan även erbjuda vatten- och avloppsvattentjänster till andra kunder. Andelslaget kan även erbjuda andra tjänster. 

3 § Antagande av medlem 

Den som önskar medlemskap i andelslaget skall skriftligt anhålla om medlemskap av styrelsen, som beslutar om antagande av medlemmar. Medlemskapet börjar då styrelsen godkänt anhållan. Om styrelsen inte godkänner den sökande som medlem kan styrelsen underkasta ärendet till andelsstämmans avgörande. 

4 § Rätten för andra än medlemmar att utnyttja andelslagets tjänster och ansluta sig till andelslagets nät Även andra än medlemmar får ansluta sig till andelslagets vatten- och avloppsnät och utnyttja andelslagets tjänster. 

5 § Avtal om anslutning och nyttjande av tjänster 

Om anslutning till andelslagets vatten- och avloppsnät och användning av andelslagets tjänster görs ett skriftligt avtal. Förutom dessa stadgar tillämpas för anslutning och utnyttjande av tjänster ovannämnda avtal, andelslagets allmänna leveransvillkor och taxa eller prislista 

6 § Andel och andelsavgift 

En medlem ska ha en andel i andelslaget. Andelens nominella värde (andelsavgift) är trehundra (300 ,-) euro. Andelsavgiften skall betalas i en rat till det bankkonto andelslaget anvisar, inom 30 dagar från det att medlemskapet har godkänts. 

7 § Anslutningsavgift 

Förutom andelsinsatsen är varje medlem skyldig att erlägga en anslutningsavgift för var och en separat vatten- och avloppsanslutning. Andelsstämman besluter om anslutningsavgiftens storlek, bestämningsgrunderna, betalningstiden och sättet och om övriga villkor. Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta dessa beslut. Ett sådant bemyndigande kan beviljas för högst fem år i sänder. 

Andelslagets styrelse har rätt att besluta om att anslutningsavgift inte uppbärs för vissa typer av ledningsanslutningar. En medlem kan i samband med överlåtelse av fastigheten överföra till den nya ägaren eller innehavaren de förmåner som han har erhållit genom anslutningsavgiften. Fastighetens anslutningsavgift återbetalas på en medlems begäran när utnyttjandet av andelslagets tjänster upphör permanent i och med att byggnaderna tas ur bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

8 § Extra avgift 

Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta att indriva en extra avgift av medlemmarna för att under andelslagets verksamhetstid köpa en fastighet, förnya eller reparera byggnaderna eller för att finansiera och anskaffa nya anordningar. Avgiften kan indrivas under villkor att den inte återbetalas eller att den kan upptas som lån. Styrelsen besluter i övriga frågor som berör avgiften. En extra avgift uppbärs eller tas som lån av medlemmarna på samma grunder som anslutningsavgiften eller den kan uppbäras i proportion till andelarna eller hur medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster eller på bägge dessa grunder samtidigt. Under varje räkenskapsperiod kan en medlem bestämmas att i en eller flera rater betala en dylik extra avgift till ett belopp som uppgår till högst det nominella värdet av medlemmens anslutningsavgifter. Ifall den extra avgiften upptas som lån återbetalas de indrivna raterna på lånet tidigast fem år och senast tio år räknat från slutet av den räkenskapsperiod då respektive rat har indrivits av medlemmarna. Om medlemskapet upphör innan lånet återbetalats, får medlemmen lånet tillbaka samtidigt med insatsen. Lånet får returneras enligt samma förutsättningar som andelsavgiften.

9 § Medlemmarnas personliga ansvar 

Medlemmarna svarar inte personligen för andelslagets förbindelser eller övriga skulder. 

10 § Byggande, underhåll och förnyande av avloppsnätet 

Andelslaget ombesörjer byggandet och underhållet av vatten- och avloppsledningarna fram till en anslutningspunkt som styrelsen bestämmer. 

11 § Medlemmens skyldigheter 

En medlem är skyldig att: 
1) ingå ett av styrelsen godkänt avtal för anslutning och användning av tjänsterna
2) följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor eller prislistor för vatten- och avloppstjänster 3) utan ersättning för andelslagets bruk upplåta markområde för att bygga, reparera och förnya vatten- och avloppsledningar som leder till medlemmarnas fastigheter
4) mot skälig ersättning bevilja andelslaget rätt att på sin mark bygga, reparera och förnya även andra än i punkt 3) nämnda vatten- och avloppsledningar
5) låta styrelsen eller en av styrelsen befullmäktigad person granska de ledningar som har anslutits till vatten- och avloppsnätet.

12 § Alla medlemmars enhälliga beslut 

Andelslagets alla medlemmar kan utan andelsstämma fatta enhälligt beslut i fråga som ankommer på andelsstämma. Beslutsfattandet förutsätter att samtliga medlemmar i andelslaget deltar och är enhälliga. Beslutet skall göras skriftligen och det skall dateras och undertecknas av minst två medlemmar. I beslutet måste namnen på dem som deltog i det nämnas. I fråga om skriftliga beslut tillämpas i övrigt vad som stadgas om protokoll vid andelsstämman. En röstförteckning behöver dock inte ingå i eller bifogas i beslutet. 

13 § Andelslagets stämmor 

En ordinarie andelsstämma skall hållas en gång om året på en av styrelsen angiven dag, före utgången av juni månad. En extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser att orsak förefinnes eller om den eljest enligt lag skall hållas. Stämmorna hålls på andelslagets hemort i Ingå. Vid stämman har varje medlem en röst. Som andelsstämmans beslut gäller den åsikt som omfattats av medlemmarna med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid val anses den vald, som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgörs ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt som stämmans ordförande har understött. Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över stämman. Röstlängden skall intas i protokollet eller bifogas till det. I protokollet skall de fattade besluten samt röstningsresultaten antecknas. Om beslutet har fattats genom omröstning skall röstfördelningen antecknas i protokollet. Ordföranden och minst två av stämman valda protokolljusterare skall justera och underteckna protokollet.

14 § Andelslagets ordinarie stämma 

Vid andelslagets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1) utses ordförande och sekreterare samt minst två protokolljusterare och rösträknare
2) konstateras huruvida kallelsen till stämman utfärdats på lagligt och stadgeenligt sätt samt huruvida stämman i övrigt är laglig
3) presenteras bokslutet och revisionsberättelsen eller verksamhetsberättelsen för föregående räkenskapsperiod
4) beslutas om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och om åtgärderna som det fastställda överskottet eller förlusten i balansräkningen föranleder
5) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för den föregående räkenskapsperioden
6) beslutas om överskottets användning
7) fastställs styrelseordförandes och ledamöternas arvoden
8) väljs erforderliga medlemmar i styrelsen
9) väljs en revisor och en revisorssuppleant eller en verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare 10) bestäms om kallelsesätt för möte
11) behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden

15 § Kallelse till stämman 

Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelse till andelsstämma sänds till medlemmarna tidigast två månader och senast en vecka före stämman. Om stämman behandlar sådana ärenden som avses i 21 § i kapitel 5 i lagen om andelslag, skall kallelsen till stämman utfärdas tidigast två månader och senast en månad före stämman. Kallelsen till stämman delges medlemmarna med kungörelse i minst en tidning som andelsstämman har valt eller per post eller skriftligen med hjälp av bud eller som e-postmeddelande till den adress som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget känner till. Kallelsen skall nämna de ärenden som behandlas vid stämman. Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller ett ärende som avses i 21§ i kapitel 5 i lagen om andelslag eller tagande av nya andelar, tilläggsandelar eller placeringsandelar, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen. 

16 § Styrelsen 

I andelslagets styrelse ingår högst tio och minst tre medlemmar, som väljs för sin uppgift för ett år i sänder. Högst lika många suppleanter som det finns ledamöter kan väljas i styrelsen för ett år i sänder. Suppleanterna kan väljas som personliga suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter. En andelslagsmedlem eller alternativt medlemmens maka/make eller familjemedlem eller en representant för ett samfund som är medlem är valbara i styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till styrelsen oberoende om han är medlem i andelslaget eller ej. En medlem eller en representant för ett medlemssamfund som inte regelbundet utnyttjar andelslagets tjänster får inte ingå i styrelsen. En tredjedel av styrelsen är årligen i turen att avgå, först enligt lott och sedan turvis. Styrelsen utser bland sig en ordförande och en viceordförande för ett år i sänder.

17 § Styrelsens sammanträden 

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. 5/7 Beslut får dock inte fattas on inte alla styrelseledamöter i mån av möjlighet har beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Om en styrelseledamot har förhinder, skall den suppleant som skall träda i ledamotens ställe beredas tillfälle att delta i behandlingen. Som styrelsens beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande har understött eller, om rösterna faller jämnt, den som ordförande stöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid val av styrelseordförande, väljs denne genom lottning. Styrelsens ordförande skall se till att styrelsen sammanträder när det behövs. 

Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det. Verkställande direktören har, även om han eller hon inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena, om inte styrelsen i något visst ärende beslutar annat. 

Styrelsen behandlar bland annat följande ärenden:
1) beslutar om avgifter som uppbärs för andelslagets tjänster
2) beslutar om villkoren i avtalen som gäller de tjänster som andelslaget erbjuder
3) granskar skötseln av andelslagets tillgångar och finanser samt bokföringen eller utser någon av medlemmarna att tidvis utföra sådana granskningar
4) beslutar om att sammankalla andelsstämman och bereder ärenden som skall behandlas på stämman och
5) behandlar övriga ärenden som hör till styrelsens befogenheter och som åtgärderna kräver. Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av styrelsens ordförande, samt om styrelsen har flera ledamöter, av styrelsen därtill utsedd ledamot. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

18 § Verkställande direktören 

Andelslaget kan ha en verkställande direktör, om styrelsen besluter så. Andelslagets styrelse utser och avskedar verkställande direktören. Andelslagets styrelse ingår ett skriftligt avtal med verkställande direktören om ärenden som berör verkställande direktörens uppgifter och utkomst. 

19 § Företrädande av andelslaget 

Styrelsen företräder andelslaget. Styrelsen kan ge företrädesrätt även till anställda vid andelslaget. 

20 § Räkenskapsperiod och bokslut 

Andelslagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Ett bokslut skall avges för varje räkenskapsperiod. Bokslutet skall vara färdigt inom 4 månader efter räkenskapsperiodens utgång och det skall ges till en eventuell revisor för granskning minst en månad före ordinarie andelsstämma. 

21 § Revisorer 

För andelslaget kan vid behov en revisor och en revisorssuppleant väljas.

22 § Verksamhetsgranskare 

Ifall andelslaget inte har en revisor, väljs för andelslaget en verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare. 

23 § Överföring av andel och förvärvarens rätt 

En medlem kan överföra sin andel på någon annan men inte överlåta medlemskapet. Om en medlem har överfört sin andel på en annan skall förvärvaren, som fyller kraven på medlemskap, godkännas som medlem i andelslaget. Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i andelslaget inom sex månader från förvärvet. Förvärvaren har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av insatsen som överlåtaren har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om andelslag och dess stadgar grundade ekonomiska förmåner och skyldigheter som överlåtaren skulle ha haft om medlemskapet hade fortgått. 

24 § En avliden medlems rättsinnehavare 

En avliden medlems rättsinnehavare, som har förvärvat rätten till insatsen, har rätt till medlemskap om förvärvaren inom ett år från dödsdagen ansöker om medlemskap i andelslaget och det eljest finns förutsättningar för medlemskap. En förvärvare som på ansökan om medlemskap inom utsatt tid godkänns som medlem har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av insatsen som den avlidna har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om andelslag och dess stadgar grundade ekonomiska förmåner och skyldigheter som den avlidne som levande skulle ha haft. 

25 § Uteslutande av medlem 

Styrelsen besluter om uteslutning av medlem. 

En medlem kan uteslutas ur andelslaget om:
1) en medlem trots varning icke inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller underlåter att fullgöra vad honom till följd av medlemskap åligger
2) en medlem helt och hållet eller till väsentlig del upphör att begagna andelslagets tjänster
3) en medlem åsamkar andelslaget avsevärd skada eller i övrigt verkar i strid med andelslagets fördel och målsättningar
4) en medlem verkar i strid med gällande allmänna avtalsbestämmelser eller allmänna leveransvillkor eller
5) om en medlem försätts i konkurs

26 § Utdelning av överskott 

Överskottet kan delas ut till medlemmarna på basis av utnyttjandet av andelslagets tjänster under räkenskapsperioden eller som räntor på insatser som har inbetalats före räkenskapsperiodens ingång. 7/7 Överskottet kan samtidigt utdelas på en eller flera grunder. Andelsstämman besluter om utdelning av överskott.

27 § Upplösning och likvidation av andelslaget 

Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av andelsstämman. Beslutet är giltigt, om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

28 § Fördelning av behållning vid upplösning av andelslaget 

Ifall andelslaget upplöses, fattar andelsstämman beslut om hur andelslagets behållning skall användas. Ifall behållningen inte utdelas till medlemmarna skall den användas för ändamål som främjar vattentjänster eller för allmännyttiga syften.

29 § Tvister 

Uppstår det tvist å ena sidan mellan andelslaget och styrelsemedlemmarna eller med andelslagets övriga representanter eller utredningsman, revisor eller andelslagets medlem å andra sidan avgörs tvisten vid Åbo tingsrätt. 

30 § Ändring av stadgar 

Beslut om stadgeändring fattas av andelsstämman. Såvida inte lagen eller dessa stadgar bestämmer annorlunda, är beslutet giltigt om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.