KARTOR


Kartorna på denna sida är endast kursoriska och beskriver på ett övergripande sätt planen för det område för vilket byggandet av vatten- och avloppsledningsnätet har planerats. Kartorna är skisser och det byggda nätet kan vara vidare eller snävare till omfattningen än vad som visas på kartorna.

Område 1

Ingå kommun har fastställt verksamhetsområdet för vattentjänsterna i Degerby (karta till vänster). Fastigheter som befinner sig Inom området kommer att kunna anslutas.

Till andelslagets område 1 hör även den s.k. stamledningen, längs vilken det finns en möjlighet till fastighetsanslutning  i början av Kopparnäsvägen och längs Kärrbyvägen. Även längs den västra delen av Kocksbyvägen finns möjlighet till anslutning.

Vatten- och avloppsnätet inom område 1 har byggts 2023. Kontakta Östra Ingå vattenandelslag om du vill ansluta dig till det byggda nätet.

Område 2

Planen för år 2024 är att bygga ett vattenledningsnät inom område 2 (bild till vänster). Efter byggbeslutet kommer abonnenterna att kontaktas för att ingå själva anslutningsavtalet.

Fastighetsägarna kontaktas också angående placeringen av ledningarna. 

Omfattningen av nätet som ska byggas beror på antalet abonnenter och var fastigheterna är belägna. Därför kan inte alla fastigheter omfattas även om de ligger inom området för den bifogade kartan.